ติดต่อ

ผ้าทอชุมชนบ้านค้างปินใจ
บ้านค้างปินใจ หมู่ 4 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทร : 096- 8794782